Privacy wetgeving, ook onze club is ermee begaan

Het recht op privacy kun je eenvoudig omschrijven als ‘iemands recht om met rust gelaten te worden. Dit betekent o.a. dat je niet zomaar iemands persoonlijke informatie mag gebruiken. Dit laatste noemen we het recht op de bescherming van persoonsgegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of GDPR: General Data Protection Regulation) is een geheel van Europese regels om de burger te beschermen rond gebruik van persoonsgegevens.

De GDPR is in werking sinds 24 mei 2016. Ze is van toepassing vanaf 25 mei 2018. Vanaf 25 mei 2018 moet je bij een controle of betwisting actief kunnen aantonen dat je volgens de nieuwe wetgeving handelt.

Elke organisatie, ook vzw’s en feitelijke verenigingen die persoonsgegevens gebruiken, opslaan of verwerken, vallen onder de regelgeving en moeten zich in orde stellen.

De regelgeving is niet van toepassing als je gegevens uitsluitend gebruikt voor persoonlijk of huiselijk gebruik.

De regelgeving is niet van toepassing als je de persoonsgegevens alleen maar afleest van een papieren drager en die drager nadien niet bijhoudt maar weggooit, vernietigt of teruggeeft aan de eigenaar.

Onze beknopte privacyverklaring

(Printversie van de beknopte privacyverklaring)

 1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door AS Rieme vzw, Jacob van Arteveldelaan, 3 te 9940 Ertvelde, riem AT val.be, voor het ledenbeheer, de aanschaf van clubkledij en de organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving, en voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden.
 2. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op riem AT val.be.
 3. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Onze privacyverklaring

(Printversie van de privacyverklaring)

1. Algemeen
 1. AS Rieme hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
 2. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. AS Rieme houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).
 3. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
  1. Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  2. Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  3. Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
  4. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
  5. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  6. Op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen
 4. Als AS Rieme zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
  AS Rieme vzw
  Zetel:  Jacob van Arteveldelaan, 3  9940 Ertvelde
  Emailadres:  riem ATval.be
2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
 1. Je persoonsgegevens worden door AS Rieme verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
  1. Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van AS Rieme (uitvoering overeenkomst).
  2. Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang).
  3. Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).
3. Welke gegevens verwerken we?
 1. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :
  1. Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
  2. Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
4. Wie verwerkt de gegevens?
 1. De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties:
  1. Federatie (ALABUS).
5. Verstrekken we gegevens aan derden?
 1. De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
 2. Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:
  1. Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
  2. Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
  3. Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 3. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
 4. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
 5. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
 6. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
 7. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
6. Wat met de gegevens van minderjarigen?
 1. Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
7. Wat zijn de bewaartermijnen?
 1. AS Rieme bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. AS Rieme verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan:
  1. Inschrijvingen, aanvraag kledij, gebruik materiaal: 1 jaar
  2. Lidmaatschap 2 jaar.
  3. FOD lijsten 7 jaar.
8. Hoe beveiligen wij de gegevens?
 1. Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
  1. Alle personen die namens AS Rieme van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  2. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  3. We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  4. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  5. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  6. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
9. Wat zijn je rechten omtrent je gegevens?
 1. Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.
 2. Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
 3. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
10. Heb je klachten?
 1. Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
 2. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
  Drukpersstraat 35  1000 Brussel
  https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
11. Wijziging van de privacyverklaring
 1. AS Rieme kan de privacyverklaring steeds wijzigen.
 2. De laatste wijziging gebeurde op 18 februari 2018.